Mladí v Nových Zámkoch chcú, aby ich bolo počuť, v meste vzniká mládežnícky parlament

Stretnutie zástupcov školských parlamentov. Zdroj: www.novezamky.sk

Mladí z Nových Zámkoch chcú, aby bolo počuť ich hlas. V rámci plánu práce s mládežou, ktorý minulý rok schválilo mestské zastupiteľstvo, vzniká mládežnícky parlament.

Na konci októbra sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami školských parlamentov takmer všetkých škôl v meste. „Workshop viedli lektori Nadácie pre deti Slovenska, zúčastnilo sa ho 36 ľudí – zástupcov školských parlamentov z Gymnázia Nové Zámky, Gymnázia Petra Pázmáňa s VJM, ZŠ na ul. G. Bethlena, ZŠ G. Czuczora s VJM, ZŠ na Nábrežnej ul., Strednej zdravotníckej školy, Spojenej školy A. Jedlíka na Komárňanskej ul., Strednej odbornej školy stavebnej na Nitrianskej ulici, ZŠ na Devínskej ul., SOŠ hotelových služieb a obchodu, zástupca skautského hnutia, CVČ Pyramída, KC Kompas, mesta Nové Zámky, ako aj poslanci mestského zastupiteľstva,“ hovorí Jarmila Krochtová z Odboru sociálnych vecí a školstva na mestskom úrade.

„Cieľom stretnutia bolo, aby mladí sami dotvorili štatút mestského mládežníckeho parlamentu, ktorý je zhruba prevzatý od organizácií združených v Národnom mládežníckom parlamente, čo je platforma združujúca organizácie detí a mladých ľudí. Mali ho aj prispôsobiť potrebám a možnostiam mesta,“ dodáva.

Mladým pomáhali aj poslanci

Vytváraniu mestského parlamentu predchádzalo vyše dvojročné stretávanie zástupcov študentských a školských parlamentov, ktorého výsledkom bol napríklad nedávny festival mladých Teen Fest, ktorý sa konal v septembri na Hlavnom námestí.

Stretnutie v Kompase bolo pokračovaním týchto stretnutí. Tvorbu mládežníckych parlamentov podporuje i štát. „Založenie mládežníckeho parlamentu v Nových Zámkoch je súčasťou projektu Parlament mladých, ktorý finančne podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci programu „KOMUNITA mladých III“ cez IUVENTU – slovenský inštitút mládeže,“ hovorí Jarmila Krochtová.

Štatút parlamentu pripravilo mesto, mladí ho však mohli upravovať, pomáhali im v tom aj poslanci. Pracovali v skupinách pod vedením skúsených facilitátorov (odborníci vo vedení diskusie, pozn. red.). Výsledky zo skupín zaznamenané v rámci diskusie, pracovník MsÚ spracuje a pošle zainteresovaným pred nasledujúcim stretnutím.

Žiaci pripomienkovali štatút

Účastníci už upravený štatút dostali, na pondelkovom stretnutí sa bude jeho tvorba finalizovať. V novembri bude ďalšie pracovné stretnutie mladých s vedúcimi odborov MsÚ a s poslancami MsZ, témou bude objasnenie fungovania MsÚ a zastupiteľskej demokracie a diskusia o zapracovaných pripomienkach. Vďaka dotácii MŠ VV a Š sa uskutoční exkurzia do Zvolena ako príkladu dobrej praxe zapojenia detí a mladých ľudí do diania v meste a priameho ovplyvňovania tých oblastí, ktoré sa detí a mladých priamo dotýkajú.

Žiaci štatút pripomienkovali najmä na prvom stretnutí, tieto pripomienky sa dostali aj do predfinálnej verzie. Podľa Jarmily Krochtovej bolo pripomienkované hlavne zloženie parlamentu, jeho štruktúra, ako aj jeho pôsobnosť.

Členstvo bolo počas stretnutia častým predmetom diskusie. „Členom môže byť mládežník vo veku 0 – 30 rokov, teda napríklad zástupcovia všetkých 16 ZŠ a SŠ v meste, zástupcovia neziskových organizácií, občianskych združení i dobrovoľníci,“ hovorí Jarmila Krochtová z mestského úradu.

Financie sa budú čerpať aj z grantov

Parlament by mal byť rovnocenným partnerom primátora mesta i mestského zastupiteľstva, bude však apolitický.

Fungovanie mestského parlamentu nebude zadarmo. Financie plánované v rámci Komunitného plánu práce s deťmi a mladými ľuďmi so zameraním na voľnočasové aktivity v meste Nové Zámky na roky 2019 – 2023 ešte musí na nasledujúci rok schváliť mestské zastupiteľstvo. Parlament však bude okrem mestského rozpočtu financovaný i z grantov, prípadne z darov.

Hlas mladých ľudí

Čo znamená vytvorenie mestského parlamentu pre bežného Novozámčana? „Priamy vplyv na veci, ktoré sa týkajú vekovej skupiny mládežníkov – t.j. ľudí vo veku 0 – 30 rokov,“ hovorí Krochtová.

Konkrétne výstupy, ktoré budú z jeho činnosti vyplývať ešte nie sú známe. „Všetko sa dohodne v stanovách, resp. v rokovacom poriadku a závisí to najmä od iniciatívy a návrhov samotných mladých ľudí aj mimo písomných dokumentov. Skutočné potreby mladých mesto pretavilo do vyššie citovaného Komunitného plánu (KP) a tento dokument je flexibilný, dá sa dopĺňať, meniť. Konkrétne výstupy KP sú fungovanie Teen cafe, Teen Media, aj tvorba Štatútu MPM,“ konštatuje Jarmila Krochtová.

Mestský mládežnícky parlament by mal vzniknúť v roku 2020. Bude slúžiť, ako hlas mladých ľudí, ktorých je v meste mnoho.

Richard Prutkay

Autor článku: Richard Prutkay

Založil som a dodnes spravujem regionálny spravodajský portál Som Novozámčan. Záleží mi na mojom rodnom meste Nové Zámky a preto sa ho snažím zlepšovať prostredníctvom mojej práce v Som Novozámčan a Teen Media.

Zdieľajte článok:

Komentáre - Vyjadrite svoj názor: