ROZHOVOR: Ako sú na tom Novozámčania v triedení odpadu a ako správne triediť?

Sídlo spoločnosti Brantner

Spoločnosť Brantner je v Nových Zámkoch často skloňovaný pojem. Rozhodli sme sa o tejto téme zistiť viac a prinášame vám rozhovor s finančným riaditeľom spoločnosti – Ing. Vladimírom Magulom. 

Čo je Brantner a čo robí pre mesto Nové Zámky?

Spoločnosť Brantner je nadnárodná spoločnosť, ktorá má dvoch spoločníkov. Jeden spoločník je spoločnosť Brantner Slovakia Holding GmbH z Rakúska a druhý mesto Nové Zámky. Spoločnosť BrantnerNové Zámky poskytuje svoje služby od roku 1992.

V roku 2007 sme ako víťaz vo verejnej súťaže podpísali zmluvu s mestom Nové Zámky na zvoz a uloženie komunálneho odpadu a druhotných surovín, opravy a údržbu mestských komunikácií a údržbu verejného osvetlenia.

Na základe permanentnej komunikácie so zástupcami mestského úradu stanovujeme trasy zvozu a posilňujeme odvoz tam, kde je to najviac treba. Opravy a údržba ciest a chodníkov je realizovaná na základe plánu obnovy, ktorý vychádza zo schváleného mestského rozpočtu.

Začína sa vegetačné obdobie. Poskytuje vaša spoločnosť pre občanov nášho mesta aj v tejto oblasti?

Biologický odpad je tvorený zo zelene v záhradkách, či v areáli pri rodinných domoch. Zváža sa iba v rámci sezóny od júna až do októbra, kedy tento odpad vzniká. Na tento materiál majú občania zakúpené hnedé nádoby. Služba je hradená mestom a má prispieť k skvalitneniu života občanov a prispieť k separácii odpadu. Je dôležité, aby do nádob nedávali občania iný odpad, pretože tým znehodnotia celý obsah vozidla. Znečistené množstvo musí skončiť na skládke odpadu a ničí sa tým úsilie iných občanov. Samozrejme sa to prejaví aj na výške poplatkov za komunálny odpad.

Momentálne je významnou témou separovanie odpadu.

Triedenie PET fliaš

Áno táto problematika významne rezonuje v medzi obyvateľmi. Úprava poplatkov za zneškodnenie odpadu by mohla zmeniť myslenie občanov a posunúť ich smerom k separovaniu.

V súčasnosti sa separovaný zber odpadu financuje prostredníctvom Organizácií zodpovednosti výrobcov , takzvané OZV.  Systém je nastavený tak, že primárnou je zmluva medzi príslušnou OZV (momentálne je to spoločnosť ENVI – PAK) a mestom, kde sa  dohodne systém zberu. Spôsob zberu, množstvá a veľkosť nádob a pod.Toto sa vyhodnocuje na základe počtu obyvateľov a ich sústredenia. Či ide o mestský typ alebo individuálnu výstavbu. Na základe tejto dohody sa podpísali zmluvy medzi mestom resp. medzi OZV a Brantnerom Nové Zámky s.r.o.

Keďže OZV sú spoločnosti, ktoré sú financované z poplatkov na zhodnotenie druhotných surovín musia aj oni pracovať na  základe ekonomických princípov.Jednoducho povedané, kde nebude surovina,  tam stojí kontajner zbytočne a OZV nebude platiť našej spoločnosti, aby smemanipulovali prázdny kontajner.

Ako sú na tom Novozámčania v triedení odpadu?

Čo sa týka triedenia odpadu, sú tam rezervy.

Súčasná legislatíva v oblasti komunálneho odpadu, ktorá platí od prvého marca, upravuje výšku zákonného poplatku pre mestá  a obce na základe percenta vytriedenia druhotnej suroviny. Doteraz bol zákonný  poplatok pre všetky obce a mestá na základe počtu triedených zložiek bez ohľadu na množstvo. Pre mesto Nové Zámky to bolo 4,98 EUR/tonu. Od prvého marca sa už budú zohľadňovať vytriedené tony. Teraz sa vychádza z čísiel za rok 2018. Minimálny poplatok je 7EUR/tona.

Myslíme si, že  treba občanom hovoriť a treba ich v tom povzbudzovať, že triedením odpadu nedochádza iba k znižovaniu množstva, ktoré ide na skládku, ale znižuje sa aj zákonný poplatok, ktorý sa platí štátu.

Do vyseparovanej zložky ide to, čo sa vyzbiera prostredníctvom Brantner ako zvoz druhotných surovín, ale takisto aj surovina prijatá na zbernom dvore. Je tam možnosťodniesť PET-ky, Tetrapaky,  kovy, elektro, papier, sklo, proste všetky  zložky separovaného zberu.

Obyvatelia budú mať lacnejší odpad, keď budú viac triediť?

Je to tak. Triedenie je aj o ekonomike. Nie je to iba o tom, že dám to tam alebo tam, veď ma to stojí tie isté peniaze. Už to nie je pravda. Ak sa bude  viac separovať, ak sa viac dá do BIOodpadu, tak potom môže mesto znížiť poplatok.

Dnes zákon hovorí, že nie je možné, aby obec alebo mesto dotovali zber komunálneho odpadu zo zdrojov mesta. Mestský úrad nemá inú možnosť iba upravovať výšku poplatku.

Mesto musí nastaviť zákonné poplatky, ktoré platí každý občan mesta podľa toho, aký je predpoklad vyprodukovaného množstva odpadu. Samozrejme, nejaké drobné odchýlky sú tolerované. Ale nemôže to byť na úrovni desať a viacej percent. Z tohto dôvodu mesto vždy nastavuje túto cenu. Keď budú ľudia viacej separovať, budú viacej triediť, objem sa zmenší, a keď to prepočítame na jedného obyvateľa, zníži sa poplatok. Je to jednoduchá ekonomika.

 Je dôležité triediť aj kvôli životnému prostrediu, nielen že ľudia budú menej platiť.

Ja si myslím, že sa na to musíme pozrieť z troch rovín. Jedna je tá ekologická, druhá ekonomická a tretia je, ako by som to povedal, sme homo sapiens. Človek rozumný.

Každý z nás chce prejaviť tú rozumnosť aj nejakou vnútornou kultúrou. Každý máme radi pekné veci? Je pre vás pekná vec čierna skládka, odhodená fľaša na ceste, kartón opretý o strom? Keď máte záhradu alebo máte rodinný dom a keď pred tým domom sa nachádzajú nejaké smeti, vadí vám to, že?

Samozrejme, niekomu to vyhovuje, že sa zbaví odpadu a ušetrí pár EUR.

Ale ono sa to vráti zase cez tie zákonné poplatky, ale vráti sa to aj tým, že človek je považovaný za nekultúrneho človeka. Neviem,  či všetci občania mesta Nové Zámky vedia, že mesto chce pomáhať, aby čierne skládky nevznikali a väčšinou tie čierne skládky vznikajú z objemného odpadu, ktorý má zaplatiť občan.

Aké má občan možnosti, a čo je to ten objemný odpad?

Objemným odpadom je všetko čo nie je komunálnym odpadom, stavebným odpadom, bio odpadom, separovaným odpadom a nebezpečným odpadom. To znamená postele, nábytok, materiál po prestavbe bytového jadra alebo domu, WC, linoleum, koberce,….Mesto Nové Zámky poskytuje ročne svojim občanom bezplatne odviezť na prekládkovú stanicu spoločnosti Brantner Nové Zámky s.r.o. objemný odpad v hmotnosti dvestopäťdesiat kíl. Ak máte odpad v tejto hmotnosti, tak ho môžete bezplatne zaniesť na našu prekládkovú stanicu, kde budete zaevidovaný na základe občianskeho preukazu. Musíte prísť osobne. V prípade manželov nestačí len občiansky preukaz. Objemný odpad môžete bezplatne priniesť aj po častiach. Nemôžete však prekročiť ročný limit. Za ten si budete už musieť zaplatiť podľa cenníka.

Mám skúsenosť, že ak prinesiete napr. papier dostanete papierové vreckovky. 

Áno. To je v prípade druhotných surovín. Naša spoločnosť prevádzkuje dve stanice. Jednou je zberný dvor na ulici Bethlena, kde ak donesiete papier alebo rastlinný olej z kuchyne, tak dostanete buď papierové vreckovky alebo toaletný papier ako stimul, že robíte niečo pozitívne. Druhou je už spomínaná prekládková stanica, ktorá je na Vinohradoch.

Čoskoro tu máme jarné upratovanie. Mali by ste nejaké typy pre obyvateľov ako vyložiť správne smeti?

V prvom rade všetkých občanov by sme prosili, aby občania dali ťažké veci na spodok, ľahké veci na vrch v igelitových vreciach alebo vreciach zviazané, aby to naši pracovníci mohli jednoduchšie naložiť.

Vieme, že sú ľudia, ktorí to robia a napriek tomu sú vrecia roztrhané.Niektorí občania v Nových Zámkoch nás jednoducho prebehnú. Potom je ťažké vysvetľovať ľuďom, prečo drobné veci ostali rozsypané na zemi v okolí.Niekedy to nestíhame všetko dozbierať alebo si to tí naši zamestnanci aj nevšimnú, môže tam byť rôzny faktor a chceme sa vyhnúť konfliktom. Naším cieľom je poskytnúť kvalitnú službu pre obyvateľov Nových Zámkov.

Minulý rok na jeseň v roku 2018 sme spravili dvestošesťdesiatštyri vývozov traktorom, stotrinásť vývozov ramenovým vozidlom atď. Celkovo sa vyzbieralo 380 ton.

Pre porovnanie, v meste Nové Zámky sa zozbiera mesačne v priemere 800 ton komunálneho odpadu.

Koľko percent obyvateľov aktívne triedi odpad?

Také čísla nemáme… to je ťažko povedať, pretože sa to nedá zistiť. My máme v meste rodinné domy, kde by sme to vedeli odsledovať, ale máme tisícstolitrové kontajnery, kde nevieme posúdiť, ktorý občan triedi a ktorý nie.

Hala v ktorej prebieha triedenie odpadu.

Ak sa celkovo sa pozrieme na Nové Zámky. Sú na tom dobre alebo by mali obyvatelia na triedení oveľa viac zapracovať?

Určite áno. Limity na triedenie sa medziročne zvyšujú a kto skôr začne ten bude mať výhodu.

Je treba pracovať s deťmi a mládežou. Podporovať dobrovoľníctvo aj v tomto smere. Naša spoločnosť podporovala v spolupráci s mestom Nové Zámky viacero takýchto projektov.

Pri triedení by som chcel občanov poprosiť o jedno. Máme tisícstolitrové nádoby na niektorých miestach, ktoré nie sú zakryté a na niektorých miestach sú nové prekrytia. Ale pri obidvoch platí, že keď majú kartóny z krabíc, z topánok alebo z nejakého televízora a pod., aby pred tým, než to dajú do kontajnera na minimalizovali objem. To znamená narezať kartóny na menšie kusy. Lebo veľakrát sa nám stane, že príde niekto s krabicou od televízora meter krát meter, hodí ju kolmo do kontajnera a zaberie veľa miesta…Čo sa týka tých nových kontajnerov, tam už sa to nedá, pretože sú tam menšie otvory. Ale stáva sa nám práve to, že obyvatelia nechajú tie kartóny mimo. Nezmestí sa, nejde dnu, nechá ho pri kontajneri.  Čo sa týka PET- fľaší a plechoviek, stačí ich stlačiť, trošku zošliapať, uzavrieť znovu, hodiť v takom stave. Aby objem minimalizovali a maximalizovali využitie priestoru. To je z našej strany taká prosba, požiadavka, skôr kamarátsky dohovor. Nie je to pre nás. Lebo my tých jázd spravíme viacero. Zase je to pre toho občana. Prečo by mal platiť Brantneru za poloprázdnu nádobu, keď niekto tam nechá samé fľaše nezlisované, tak vozíme vzduch.

Čo plánujete do budúcnosti?

Brantner Nové Zámky každý rok rieši víziu svojej činnosti, čiže prehodnocujeme čo sa stalo, a čo nás čaká. Budúcnosť je o zmene. Je o zmene v myslení a v triedení odpadu. Vieme, že do budúcnosti je snaha Európskej únie znížiť objemy, ktoré pôjdu na skládku, zvýšiť podiel separovaného zberu, ale zvýšiť aj energetické zhodnotenie. Čiže riešiť odpad nejakým iným spôsobom, ako je ukladanie na skládku komunálneho odpadu. To je budúcnosť Európskej únie a takisto budúcnosť Slovenska. Tomu sa aj my musíme prispôsobovať a takú víziu si staviame.

Chceli by sme postaviť nové Centrum odpadového hospodárstva.Máme tam už dosť veľa krokov spravených, ale keďže vízia v rámci Slovenska a Európskej únie sa ešte stále prehodnocuje, aj my sme opatrnejší v investíciách. Aby sme nespravili investíciu, ktorá nebude mať budúcnosť. Radšej investíciu prepočítame a prehodnocujeme. Ale veríme, že  Centrum odpadového hospodárstva bude prínosom jednak pre našu spoločnosť a takisto aj pre mesto Nové Zámky. Občania budú žiť pohodlnejšie, jednoduchšie a samozrejme z ekonomickej stránky by sme chceli dosiahnuť efekt, aby to mali aj ekonomicky prijateľné, nepoviem lacnejšie, pretože nie vždy je to možné. Chceme poskytnúť kvalitnú službu s vyšším komfortom pre občanov Nových Zámkov.

Ďakujem za Váš čas, chceli by ste ešte niečo povedať čitateľom?

Ste všetci občania mesta Nové Zámky a hrdosť na  to, že ste Novozámčanmi, by mala byť v tom, že budete pozitívne myslieť na mesto. Čo tým chcem povedať?  Ak máte niekoho rád, ak máte k niekomu pozitívny vzťah, tak sa k nemu aj tak správate.

Mesto Nové Zámky potrebuje, aby bolo čisté, aby sa separovalo a aby boli ľudia aktívni.

Čiže každý občan mesta by si mal dať nejaký taký vnútorný záväzok, že idem pomôcť môjmu mestu, kde žijem, ktoré mám rád, kde vychovávam deti, alebo sa venujem svojim koníčkom. Nie je to také ťažké ani to nestojí veľa času, aby som vytriedil časť toho separovaného zberu. Aby som odpad,ktorý patrí do príslušnej nádoby dal tam kam patrí, aby som nedal komunálny odpad do plastov alebo do papiera. Je to o vzťahu človeka voči mestu. A keď je vzťah k mestu pozitívny, ono sa to všetko vráti. Aj mesto aj zástupcovia mesta budú vidieť, áno, ľudia sa snažia, pomôžme im.

A keď budú vidieť, že sa ľudia nesnažia, politici budú apatickejší. Na druhej strane,  keď sa ľudia budú snažiť, budú môcť žiadať od poslancov viac. Veď my separujeme, tak dajte mi sem nádobu. Ale keď sa neseparuje, ako môžeme žiadať tú nádobu? Každý má začať od seba. Najprv niečo spravím a potom môžem niečo žiadať. Ak máte radi svoje mesto a chcete tu žiť a chcete žiť v peknom meste, tak musíte byť aktívni.