Do novozámockých základných škôl sa vráti väčšina žiakov, vyučovanie bude prebiehať takto

Základná škola Nábrežná 95 (ilustračná fotografia). Zdroj: David Zámečník (Google Mapy)

Žiaci prvého až piateho ročníka základných škôl sa od prvého júna vrátia do školy, návrat do školy je dobrovoľný. Základné školy v Nových Zámkoch sa už na návrat detí do škôl pripravujú, väčšina žiakov sa rozhodlo do škôl vrátiť.

Minister školstva Branislav Gröhling v pondelok oznámil, že sa žiaci prvého až piateho ročníka základných škôl vrátia do školských lavíc. Všetky deti navštevujúce tieto ročníky sa však do školy nevrátia. Ministerstvo oznámilo, že je návrat do školy dobrovoľný, rodičia sa môžu rozhodnúť nechať svoje deti doma. Tie sa budú naďalej vzdelávať online, teda dištančnou formou.

Aj novozámocké školy sa musia na návrat detí do školských lavíc pripraviť. Medzi hygienické opatrenia, ktoré bude nutné dodržiavať, totiž patrí rozostup medzi žiakmi či maximálny počet 20 detí v triede.„20 žiakov v triede je počet, ktorý budeme vedieť bez väčších problémov personálnych, či priestorových zabezpečiť,“ hovorí Róbert Rudinský, riaditeľ Základnej školy na Nábrežnej ulici.Tento limit by však mnohé triedy prekročili, keďže v základoškolskej triede je väčšinou viac ako 20 detí. „Skutočné počty žiakov v triedach, ktoré nastupujú do školy, sú vyššie ako spomínaný limit, ale všetko ukáže až reálny počet žiakov, ktorí využijú možnosť návratu do školských lavíc,“ povedal Róbert Rudinský. Deti v triedach rúška mať nebudú, bude ale povinné si ich nasadiť, keď opustia triedu.

Ak by predsa len viac ako 20 detí z niektorej triedy využilo možnosť návratu do škôl, budú títo žiaci rozdelení. „Ak by napriek spomínanej skutočnosti počty žiakov v niektorých triedach presahovali určený limit, rozdelíme ich do dvoch tried, kde vyučovací proces budú zabezpečovať kolegovia, ktorí nezabezpečujú dištančné vzdelávanie na ročníkoch 6. – 9,“ hovorí Rudinský.

Školy zisťujú záujem a pripravujú sa

Ak by sa niektorá trieda musela rozdeliť, zvyšok žiakov by nemal skončiť v jednej triede so žiakmi iných tried. Základná škola Nábrežná chce aj pre týchto žiakov zabezpečiť relevatnú výučbu. „Budú vo svojich kmeňových kolektívoch, aby aj z pedagogicko-psychologického hľadiska bol návrat pre žiakov naozaj čo najkomfortnejší,“ povedal Róbert Rudinský, riaditeľ Základnej školy na Nábrežnej ulici.Riaditeľ Základnej školy na Nábrežnej ulici o dvojzmennej výučbe neuvažuje, všetko by sa malo stihnúť v bežných doobedných hodinách. Hovorí, že sa už tešia na žiakov. „Na žiakov sa tešíme a prvý deň sa im budeme snažiť pripraviť so slávnostným nádychom, aby Deň detí mohli spolu s nami a kamarátmi osláviť,“ hovorí Róbert Rudinský.

Katolícka spojená škola sa zatiaľ pripravuje na plnenie hygienických podmienok daných ministerstvom. „Zatiaľ zabezpečujeme ochranné prostriedky, ktoré budú potrebné pre prípadné zahájenie výučby v škole,“ hovorí Katarína Hozlárová.

Mesto otvorí všetky školy a škôlky

Mesto Nové Zámky je zriaďovateľom základných a materských škôl v meste. Od prvého júna otvoria svoje brány všetky tieto zariadenia. „Otvoria sa všetky materské aj základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Zámky,“ povedala pre Som Novozámčan Denisa Felixová, vedúca odboru sociálnych vecí a školstva na Mestskom úrade.Všetky deti sa do škôl či škôlok nevrátia, keďže je návrat dobrovoľný. Tí školáci, ktorí zostanú doma, by sa mali naďalej vzdelávať dištančnou formou, tak ako doteraz. Zabezpečia to riaditelia jednotlivých základných škôl. „Jedno z možných riešení je napríklad aj to, že dištančné vzdelávanie budú pre žiakov 1. – 5. ročníka zabezpečovať pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí nebudú vykonávať prácu na pracovisku, pretože patria do rizikovej skupiny,“ hovorí Denisa Felixová.

Ministerstvo školstva určilo prísne hygienické podmienky, ktoré musia školy dodržať. Školy musia zmeniť rozvrh či inak upraviť vyučovací deň, aby bolo možné tieto podmienky splniť. Musia taktiež počítať aj so žiakmi, ktorí sa naďalej budú vzdelávať online. „Z toho dôvodu majú základné školy možnosť autonómne koncipovať štruktúru vyučovacieho dňa a takisto majú možnosť autonómne upraviť obsah a formu vzdelávania,“ informuje Denisa Felixová, vedúca odboru sociálnych vecí a školstva na Mestskom úrade. Podľa MsÚ dokážu školy v Nových Zámkoch tieto podmienky dodržať.Medzi obmedzenia, ktoré ministerstvo zaviedlo patrí aj to, že v triede sa nemôžu striedať učitelia. Toto nemusí byť u nižších ročníkov problémom, žiaci piateho ročníka už však majú rôznych učiteľov na takmer každý predmet. „Dobrovoľná účasť  žiakov na vyučovaní v základnej škole resp. nemožnosť zúčastňovať sa vyučovania v základnej škole z dôvodu naplnenia kapacity, neumožňuje základnej škole pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Avšak základné školy majú možnosť autonómne koncipovať štruktúru vyučovacieho dňa a takisto majú možnosť autonómne upraviť obsah a formu vzdelávania,“ hovorí Felixová.

Väčšina žiakov novozámockých základných škôl sa vráti do školy

Väčšina žiakov základných škôl v Nových Zámkoch na začiatku júna do školy nastúpi. „Priemer žiakov, ktorí nastúpia do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Zámky je 66,23 %  a 33,77 % žiakov nenastúpi 1. júna 2020 do základnej školy,“ povedala pre Som Novozámčan Denisa Felixová.

Mestský úrad považuje rozhodnutie Ministerstva školstva ohľadom dobrovoľnosti za pochopiteľné. „Vzhľadom na skutočnosť, že ide o posledný mesiac školského roka, s ohľadom na rôzne rodinné konštelácie (spoločné bývanie so seniormi a inými rizikovými skupinami) považujeme dobrovoľnosť v aktuálne ešte stále platnom núdzovom stave za pochopiteľnú,“ hovorí Felixová.Mnohí žiaci novozámockých základných škôl do školy dochádzajú z okolitých dedín, prípadne ich rodičia nosia do školy skôr. Kvôli koronavírusu a hygienickým opatreniam však školy nebudú poskytovať tzv. rannú družinu, kde môžu deti počkať na začiatok vyučovania. „Dĺžka prevádzky v základných školách bude od 7.00 do 16.00 h,“ hovorí Denisa Felixová.

Mesto taktiež vyzýva rodičov, aby opatrenia dodržiavali a riadili sa pokynmi riaditeľom jednotlivých škôl. „Žiadame rodičov, aby dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia pri príchode a odchode detí a žiakov do školy a zo školy, ako aj pokyny riaditeľov škôl, podmienky prevádzky a vnútorného režimu školy do konca školského roku 2019/2020, vychádzajúce z dokumentu vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí, žiakov a pracovníkov škôl,“ povedala pre Som Novozámčan Denisa Felixová.